Firma powstała w 2000 roku, świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi oraz szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej i prawo pracy poprzez sprawowanie stałego nadzoru nad warunkami pracy jako zewnętrzna służba.

Centrum Szkoleń i Usług BHP Sławomir Ostałowski posiada status Placówki Kształcenia Ustawicznego zgłoszony do Kuratorium Oświaty, oraz zatwierdzony przez Starostę Strzelecko – Drezdeneckiego pod nr 1/2006 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Naukiz dnia 3 lutego 2006 r., w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2006 r.). Wykonujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. między innymi szkolenia wstępne oraz szkolenia okresowe dla wszystkich grup zawodowych, w siedzibie Centrum Szkoleń i Usług BHP Ostałowski, w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę, jak również szkolenia wyjazdowe w formie:

instruktażu, seminarium, kursu, oraz samokształcenia kierowanego Organizujemy szkolenia (kursy, seminaria)

Główną częścią naszej pracy jest kompleksowa obsługa przedsiębiorstw, hoteli, instytucji, terenów budowy jak i udzielanie pełnego wsparcia dla działających już tam Służb BHP. Szczegółowe dopasowanie oferty sprawia, że świadczone przez nas usługi w pełni spełniają stawiane przed nami wymagania.

Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby BHP naszym specjalistom – jako firmie działającej na zasadach outsoucingu.

Nawiązanie z naszą firmą stałej współpracy, stanowi dogodne rozwiązanie  zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy jednoczesnym efektywnym wykorzystaniu czasu  i zminimalizowaniu kosztów pracodawcy.